34U - 網頁寄存〡空間分銷〡免費網存

 找回密碼
 加入我們
搜索
查看: 429|回復: 6

AI2 入門基本教學【一】(必讀)

[複製鏈接]

765

主題

232

好友

11萬

積分

管理員

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

 • TA的每日心情
  慵懶
  2017-4-6 10:24
 • 簽到天數: 844 天

  [LV.10]以壇為家III

  U金
  200 蚊
  講幣
  115611 個
  精華
  16
  帖子
  5504
  發表於 2017-3-5 01:37:05 |顯示全部樓層
  想學 App Inventor 2(AI2) ?  最少都要睇晒以下影片:

  來自【App Inventor 2 零起點速學指南 】一書 (作者: 呂聰賢)


  Chapter 01  APP 開發環境設定

          1-1 認識App Inventor2
                
          1-2 App Inventor2 開發環境
                
          1-2-1 電腦安裝aiStarter 模擬器程式
                
          1-2-2 手機安裝MIT AI2 Companion 程式
                
          1-2-3 進入App Inventor 2 網站
                
          1-3 物件、屬性、事件、方法
                
          1-3-4 按鈕元件屬性
                
          1-4 專案管理
                 
          1-4-1 我的專案
                
          1-4-2 專案新增與刪除
                 
          1-4-3 匯入專案
                
          1-4-4 匯出專案
                
          1-5-1 三種連線方式
                
          1-5-2 匯入專案範例檔
                
          1-5-3 連線1【AI Companion】測試
                
          1-5-4 連線2【USB】測試
                
          1-5-5 連線3【模擬器】測試
                
          1-6-1 設定手機安全性
                
          1-6-2 打包APK 並顯示二維條碼
                 
          1-6-3 打包apk 並下載到電腦
                
          1-7-1 APK 上傳至雲端硬碟
                
          1-7-2 APK 轉為QR-code
                

  本帖子中包含更多資源

  您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?加入我們

  765

  主題

  232

  好友

  11萬

  積分

  管理員

  Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

 • TA的每日心情
  慵懶
  2017-4-6 10:24
 • 簽到天數: 844 天

  [LV.10]以壇為家III

  U金
  200 蚊
  講幣
  115611 個
  精華
  16
  帖子
  5504
  發表於 2017-3-5 01:37:43 |顯示全部樓層
  Chapter 02  APP 基本元件應用
     
          2-1-4 範例- APP 圖示
        
          2-2-4 範例-版面規劃
        
          2-3-3 範例-毛毛蟲顯示與隱藏
        
          2-4-3 範例-改變標籤文字
        
          2-5-3 範例-輸入文字應用
        
          2-6-4 範例-切換不同圖片
        
          2-6-5 範例-汽車大賞
          
          2-7-5 範例-滑桿調整圖片尺寸
        
          2-8-1 按鈕元件
           
          2-8-2 文字語音轉換器
          
          2-8-3 方塊積木組合程式
          
          2-8-4 範例-晃動手機唸英文
          
          2-8-5 範例- 輸入文字唸語音
          
          2-8-6 程式設計屬性說明
          

  ## 請先細閱安裝方法,做好備份,然後自行安裝,唔明就問,再試,真係唔得,先至求救! ##
  基本上, 壇主星期六、日及公眾假期是不辦公的。
  回復

  使用道具 舉報

  765

  主題

  232

  好友

  11萬

  積分

  管理員

  Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

 • TA的每日心情
  慵懶
  2017-4-6 10:24
 • 簽到天數: 844 天

  [LV.10]以壇為家III

  U金
  200 蚊
  講幣
  115611 個
  精華
  16
  帖子
  5504
  發表於 2017-3-5 01:38:35 |顯示全部樓層
  Chapter 03  變數與基本運算
       
          3-1-3 全域變數
        
          3-1-4 區域變數
        
          3-1-5 取出變數
        
          3-1-6 寫入變數
          
          3-2-2 範例-轉換整數應用
        
          3-2-5 範例-合併文字
        
          3-3-5 範例1 -對話框約5 秒後消失
        
          3-3-6 範例2 -點選確定鈕對話框才消失
        
          3-3-7 範例3 -對話框的值,顯示在標籤文字
        
          3-4-1 範例-最小值
        
          3-4-2 範例-亂數函式
        
          3-4-3 範例-華氏轉攝氏
        
          3-4-4 範例-成績單計算
        
          第3課_課後練習-範例-體重公斤轉英磅
        


  ## 請先細閱安裝方法,做好備份,然後自行安裝,唔明就問,再試,真係唔得,先至求救! ##
  基本上, 壇主星期六、日及公眾假期是不辦公的。
  回復

  使用道具 舉報

  765

  主題

  232

  好友

  11萬

  積分

  管理員

  Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

 • TA的每日心情
  慵懶
  2017-4-6 10:24
 • 簽到天數: 844 天

  [LV.10]以壇為家III

  U金
  200 蚊
  講幣
  115611 個
  精華
  16
  帖子
  5504
  發表於 2017-3-5 01:38:58 |顯示全部樓層
  Chapter 04  流程控制與迴圈
     
          4-1-4 順序流程

          4-2-1 單向式判斷
     
          4-2-2 雙向式判斷
       
          4-2-3 巢狀式判斷
    
          4-3-1 循序取數字迴圈

          4-3-2 顯示迴圈變數值的變化

          4-3-3 加總迴圈的數值

          4-3-4 程式的好處

          4-3-5 使用者輸入範圍
                 
          4-3-6 當滿足條件迴圈
        
          4-4-1 計時器

          4-4-2 音效

          4-4-3 倒數計時
    
          4-4-4 條件判斷如果

          4-4-5 播放音效

          第4課_課後練習-範例-圖片顯示及隱藏  ## 請先細閱安裝方法,做好備份,然後自行安裝,唔明就問,再試,真係唔得,先至求救! ##
  基本上, 壇主星期六、日及公眾假期是不辦公的。
  回復

  使用道具 舉報

  765

  主題

  232

  好友

  11萬

  積分

  管理員

  Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

 • TA的每日心情
  慵懶
  2017-4-6 10:24
 • 簽到天數: 844 天

  [LV.10]以壇為家III

  U金
  200 蚊
  講幣
  115611 個
  精華
  16
  帖子
  5504
  發表於 2017-3-5 01:39:17 |顯示全部樓層
  Chapter 05  程序與清單應用

          5-1-1 副程式無值回值
    
          5-1-2 函式有值回值
     
          5-1-3 範例- 狗狗奔跑動畫
    
          5-2-1 清單的宣告
     
          5-2-2 清單的取用
        
          5-2-3 清單新增元素

          5-2-4 迴圈加總清單

          5-2-5 插入清單項目

          5-2-6 取代清單內容

          5-2-7 刪除清單內容

          5-3-1 清單選擇器

          5-3-2 下拉式選單

          5-3-3 運用清單切換圖片
       
          第5課_課後練習-範例-蝴蝶生態變化  ## 請先細閱安裝方法,做好備份,然後自行安裝,唔明就問,再試,真係唔得,先至求救! ##
  基本上, 壇主星期六、日及公眾假期是不辦公的。
  回復

  使用道具 舉報

  765

  主題

  232

  好友

  11萬

  積分

  管理員

  Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

 • TA的每日心情
  慵懶
  2017-4-6 10:24
 • 簽到天數: 844 天

  [LV.10]以壇為家III

  U金
  200 蚊
  講幣
  115611 個
  精華
  16
  帖子
  5504
  發表於 2017-3-5 01:39:32 |顯示全部樓層
  Chapter 06  繪圖與動畫設計
    
          6.1.4 範例:小小畫家

          6.2.4 範例:劃動的球
     
          6.3.4 範例:碰觸小鴨

          6.4.1 元件安排

          6.4.1 元件安排 6.4.2 屬性設定

          6.4.3 程式設計
       
          第6課_課後練習-範例-繪圖系統
     


  ## 請先細閱安裝方法,做好備份,然後自行安裝,唔明就問,再試,真係唔得,先至求救! ##
  基本上, 壇主星期六、日及公眾假期是不辦公的。
  回復

  使用道具 舉報

  765

  主題

  232

  好友

  11萬

  積分

  管理員

  Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

 • TA的每日心情
  慵懶
  2017-4-6 10:24
 • 簽到天數: 844 天

  [LV.10]以壇為家III

  U金
  200 蚊
  講幣
  115611 個
  精華
  16
  帖子
  5504
  發表於 2017-3-5 01:39:42 |顯示全部樓層
  Chapter 12  APP 數位專題製作

          12-1-1 遊戲介紹【打地鼠遊戲】專題製作
                 
          12-1-2 執行結果【打地鼠遊戲】專題製作

          12-1-3 外觀編排【打地鼠遊戲】專題製作
    
          12-1-4 程式設計【打地鼠遊戲】專題製作

          12-1-5 運用PhotoImpact 製作彩色標題文字-App Inventor2
  ## 請先細閱安裝方法,做好備份,然後自行安裝,唔明就問,再試,真係唔得,先至求救! ##
  基本上, 壇主星期六、日及公眾假期是不辦公的。
  回復

  使用道具 舉報

  您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 加入我們

  手機版|34U 論壇

  GMT+8, 2018-5-28 01:46 , Processed in 0.081592 second(s), 23 queries , Gzip On.

  Powered by Discuz! X2.5

  © 2001-2012 Comsenz Inc.

  回頂部